fbpx

Algemene voorwaarden

CONTRACTSVOORWAARDEN RED BV

Artikel 1 : Geldigheid

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van RED BV, verder: de aannemer.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
 3. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2: Offertes & prijsbepaling en – herziening

Offertes van de aannemer zijn altijd vrijblijvend en leiden slechts tot een overeenkomst, wanneer de aanvaarding door de opdrachtgever gebeurt binnen de in de offerte opgegeven termijn of bij ontbreken van dergelijke termijn binnen een redelijke. Van aanvaarding is maar sprake voor zover de aanvaarding onvoorwaardelijk gebeurt. Indien de offerte wordt aanvaard door de klant, is deze uiteraard bindend, samen met onderhavige voorwaarden.

Indien er na ondertekening van de offerte aanpassingen gebeuren door de klant, wordt dit steeds schriftelijk meegedeeld en bevestigd door de klant. De aanpassingen zijn bindend voor de klant en de laatste aanpassingen gelden als de juiste bestelling.

Indien na sluiten van de offerte, doch bij de opmeting voor ramen / deuren blijkt dat de werkelijke meting een meerprijs oplevert, aanvaardt de klant dat deze meerprijs hem wordt doorgerekend. Dit wordt aanzien als een onvoorzienbare omstandigheid die een bijstellen van de prijs rechtvaardigt.

Hetzelfde geldt indien extra materialen nodig zouden zijn die de aannemer niet voorzien heeft of kon voorzien bij sluiten van de overeenkomst, bijv. (niet uitsluitend) wanneer bij opmeten blijkt dat voor het plaatsen van ramen of deuren of poorten een kraan nodig is.

Indien niet uitdrukkelijk vermeld in de offerte/overeenkomst zijn elektrische aansluitingen nooit voorzien en altijd ten laste van de klant.  Bv. aansluiten van rolluik, garagepoort op stroomnet.

Indien door omstandigheden buiten de wil van de aannemer de prijzen door leveranciers worden aangepast, heeft de aannemer het recht om de prijs naar de klant toe aan te passen.

Artikel 3: Uitvoerings- en leveringstermijnen

De door de aannemer opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen worden steeds opgegeven in functie van de door de opdrachtgever opgegeven chronologie der werkzaamheden.

Indien er uitvoeringstermijnen worden aangegeven in de overeenkomst, zijn deze steeds richting aangevend. Deze vormen slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Door omstandigheden kan de aanvangsdatum of de uitvoeringstermijn worden aangepast. Dit gebeurt steeds zo veel mogelijk in samenspraak met de klant, zonder dat een aanpassing die noodzakelijk is voor de aannemer tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven, en niet tot contractbreuk.

Indien eventuele voorbereidende werken of de plannen vanwege de klant onvoldoende gevorderd zijn opdat de aannemer de werkzaamheden kan aanvangen, heeft de aannemer het recht om eenzijdig een nieuwe aanvangsdatum der werken te bepalen in functie van de eigen werkzaamheden.

Artikel 4: Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Bij blijvende overmacht is de koper gehouden om in redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele aanneming te betalen voor dat gedeelte van de werken die inmiddels zijn uitgevoerd.
 3. Onder overmacht wordt ondermeer en niet uitsluitend verstaan: ziekte of ongeval vanwege de aannemer, oorlogssituaties, oproer, stakingen, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, vervoersstremmingen, tekortkomingen van toeleveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden, waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Artikel 5: Oplevering, gebreken & klachten

Eventuele klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij einde van de werken te worden meegedeeld (binnen de 24uur), bij gebrek waaraan eventuele zichtbare gebreken onherroepelijk worden beschouwd als zijnde aanvaard.

De aannemer zal bij einde van de werken telkens een rondgang maken met de klant om eventuele opmerkingen te noteren, voor zover terecht. Indien de klant nalaat om binnen de vijftien kalenderdagen na uitnodiging tot oplevering de rondgang niet heeft gemaakt (of zich daartoe geldig heeft laten vertegenwoordigen) met de aannemer, worden de werken geacht opgeleverd te zijn na deze vijftien dagen.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de klant van de hem afgeleverde werken en sluit ieder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken en / of zichtbare conformiteit.

De oplevering geldt als aanvaarding van de werken. Garantietermijnen gaan derhalve in vanaf oplevering / aanvaarding van de werken, i.e. einde van de werken of vijftien kalenderdagen na uitnodiging tot oplevering.

Eventuele klachten over verborgen gebreken dienen binnen een termijn van een maand na vaststelling van het gebrek te worden meegedeeld aan de aannemer, op straffe van verval. Dit om nodeloze discussies te vermijden over bewijs etc. De aannemer is ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken vanaf één jaar na aanvaarding van de werken.

De aannemer heeft steeds het recht om zelf de nodige herstellingswerkzaamheden uit te voeren, op straffe van verval van enige schadevergoeding door de klant. Rekeningen van derden zijn aan de aannemer nooit tegenstelbaar en gelden niet als bewijs van schade.

Onze Opmeting/bestelling gebeurd telkens in samenspraak en dmv goedkeuring met/van de klant en volgens onze eigen productiemethodes.  Dit mogelijk in afwijking met het lastenboek.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons op belangrijke punten in het lastenboek te wijzen vóór de bestelling.  Na plaatsing kan hier niet meer op terug gevallen worden.

Artikel 6: Overdracht van risico’s

De overdracht van risico’s bedoeld in de artt. 1788+1789 B.W. gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden, of de materialen, goederen of installaties geleverd worden.

Artikel 7: Opschorting – verbreking – ontbinding

Indien in de loop van de uitvoering van een overeenkomst zou blijken dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de aannemer het recht om diens werkzaamheden op te schorten na voorafgaande ingebrekestelling per mail of per aangetekend schrijven;

Bij aanhoudende wanprestatie heeft de aannemer recht om de overeenkomst te ontbinden lastens de klant. Hij heeft alsdan recht op betaling van alle bedragen die hem toekomen voor de reeds uitgevoerde werken en bestelde materialen, evenals op een schadevergoeding voor nog niet gepresteerde werken, berekend op 30% van het niet-uitgevoerde gedeelte, tenzij de aannemer een hogere schade kan bewijzen;

De klant heeft steeds het recht de overeenkomst te ontbinden. Hij dient dan te betalen voor de reeds uitgevoerde werken en de geleverde, alsook de bestelde materialen die niet meer geannuleerd kunnen worden bij de leverancier. Daarbovenop dient hij een vergoeding te betalen van 30 % op de nog uit te voeren werken die strekt tot vergoeding van de gederfde winst;

Artikel 8 : Betalingsvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen onmiddellijk en zonder korting betaalbaar op het adres van de vestiging van de aannemer;
 2. De aannemer kan betaling van een voorschot vragen teneinde o.a. materialen aan te schaffen. Dit voorschot dient betaald voor aanvang van de werken, bij gebreke waaraan de aannemer de aanvangs- en uitvoeringsdatum kan aanpassen conform art. 3, onverminderd het recht om de overeenkomst te ontbinden mits schadevergoeding bij aanhoudend uitstel door de klant;
 3. Er mag nooit schuldvergelijking of enig retentierecht worden opgeworpen tegen de aannemer;
 4. Elke factuur die niet betaald is op de vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aan conventionele rentevoet van 10% per jaar doen lopen.  Het feit dat nalatigheidsintresten in rekening gebracht worden, staat de klant niet toe zijn betaling uit te stellen;
 5. Daarnaast is art. 9 (hierna) van toepassing;

Artikel 9 : Schadevergoeding laattijdige betaling

Bij contractuele wanprestatie of bij laattijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het vervallen factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, ter vergoeding van alle schade, en inningskosten ingevolge deze wanprestatie, behoudens bewijs van hogere schade;

Indien de aannemer vaststaand in gebreke blijft om zijn prestaties te verrichten conform de afspraken, heeft de consument naast de voorkeurremedie van herstel in natura desgevallend recht op een vergoeding van de reële schade voor het werk dat een gebrek zou vertonen, doch zulks enkel wanneer de herstelling of de uitvoering niet binnen een redelijke of afgesproken termijn wordt uitgevoerd en de aansprakelijkheid conform de bepalingen van deze overeenkomst niet uitgesloten of beperkt is.

Artikel 10: eigendomsvoorbehoud

De goederen die door de aannemer worden geleverd, blijven zijn eigendom tot aan de integrale betaling ervan. Het eigendomsvoorbehoud kan worden uitgeoefend door terughalen van de goederen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, louter en alleen door het niet respecteren van de betalingstermijnen.

Artikel 11 : Meer- of minwerken

Zoals gezegd is de overeenkomst in principe bindend voor partijen. In onderling overleg kunnen er altijd aanpassingen gebeuren. De klant is verplicht deze schriftelijk te bevestigen, anders worden deze als onbestaande en niet-bindend beschouwd. Op meerwerken zijn steeds deze voorwaarden ook van toepassing.

Artikel 12 : Voorbereidingen door de klant

De klant is verantwoordelijk voor de voorbereidingswerken, tenzij anders overeengekomen. Dit betekent dat de klant o.a. alle binnen- en buitentabletten, lampen, vloeren en alle andere dingen die schade kunnen oplopen dient af te dekken op eigen verantwoordelijkheid. De aannemer is slechts aansprakelijk voor schade aan raam- en deurtabletten, lampen, vloeren enz. indien opzet door de aannemer wordt aangetoond. De aannemer kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor onopzettelijk beschadigingen aan het pleisterwerk tijdens de werkzaamheden.  Bv. Bij het doorboren van lintdoorvoeren rolluik.

De klant dient een parkeerplaats te voorzien van minimum vijftien meter en alle voorbereidende werken te hebben gefinaliseerd, zodat de aannemer zijn werken tijdig kan uitvoeren. De voorbereidingswerken vallen onder de enkele verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 13 : garantie

Garantie is standaard tien jaren aannemersgarantie. Glasbreuk (bijv. thermische breuken) e.d. valt niet onder de garantie, als ook krassen op buitenzijde van het glas.  Indien de klacht van de koper m.b.t. de verborgen gebreken gegrond is, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de kosteloze vervanging van het product, vermeerderd met de kosten van demontage en herplaatsing ten bedrage van maximaal €20/m².  De plaatsing ervan evenwel niet. Deze wordt altijd aangerekend in regie, tenzij met de klant anders overeengekomen.

Bij de ramen is verkleuring, kromtrekken, lossende folie enz. steeds onder garantie. Afstelling van ramen en deuren valt echter nooit onder garantie maar is steeds in regie te betalen, behalve bij de eerste ingebruikname van de woning nadat de klant de aannemer heeft gecontacteerd en indien alle rekeningen reeds volledig zijn betaald. Dit geldt maar tot maximum één jaar na aanvaarding van de werken.

Op motors is vijf jaar garantie voorzien op het materiaal. Plaatsing, vervanging enz. worden steeds aangerekend in regie. Zenders, beslag van deuren en ramen komen met twee jaar garantie op het materiaal. Plaatsing, vervanging enz. worden steeds aangerekend in regie.

Artikel 14 : documenten, attesten enz.

Alle nodige documenten, attesten enz. die nodig zouden zijn om premies, kortingen enz. te bekomen, worden pas afgeleverd nadat alle aan de aannemer verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, zonder dat de aannemer enige schadevergoeding kan worden aangerekend indien ingevolge wanbetaling of laattijdig aanvragen van of door de klant hij premies, kortingen enz. niet zou krijgen.

Artikel 15 : nietigheid en interpretatie

Indien een van deze artikelen niet geldig of nietig zou zijn, blijven de andere artikelen zo veel als mogelijk bindende kracht behouden. Voor zover als mogelijk wordt aan een artikel een interpretatie verleend die zo nauw mogelijk aanleunt aan de bedoeling van de partijen.

Artikel 16 : Geschillen

Op alle verbintenissen uit de overeenkomst tussen aannemer en klant, is het Belgisch recht van toepassing.

Tot kennisname van de geschillen is alleen de rechtbank van het arrondissement Hasselt bevoegd.

De klant erkent mits ondertekening kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden die drie bladzijden beslaat, en verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid ervan op huidige overeenkomst.